FAQs Complain Problems

अपडेट

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको कानून २०७५ ७९-८० 07/26/2022 - 13:32 PDF icon IMG_20220726_0001.pdf
बिनियोजन ऐन २०७६-७७ । ७६/७७ 08/30/2019 - 12:38 PDF icon विनियोजन एन.pdf
आर्थिक ऐन २०७६/७७ ७६/७७ 07/30/2019 - 20:20 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 11:04 PDF icon स्थानीय राजपत्र केाशी.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन , २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 11:03 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
सहकारी ऐन, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:59 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
शिक्षा ऐन, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:59 PDF icon शिक्षा एेन.pdf
बिनियोजन ऐन, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:57 PDF icon विनियेाजन एेन.pdf
दोस्रो गाउँविकास योजना , २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:56 PDF icon दोश्रो गाउँबिकास योजना.pdf
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:55 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf

Pages