FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा ऐन, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:59 PDF icon शिक्षा एेन.pdf
बिनियोजन ऐन, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:57 PDF icon विनियेाजन एेन.pdf
दोस्रो गाउँविकास योजना , २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:56 PDF icon दोश्रो गाउँबिकास योजना.pdf
घ बर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:55 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न कानुन, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:54 PDF icon गाउँपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न कानून.pdf
गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:51 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बैठक संचालन सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली, २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:50 PDF icon गाउँ कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली.pdf
उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि , २०७५ । ७५/७६ 10/19/2018 - 10:49 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 10/19/2018 - 10:36 PDF icon अाथिर्क एैन.pdf

Pages