FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्थानयि राजपत्र आ. व. २०८०।२०८१ को योजना तथा कार्यक्रम । नोट:उक्त पुस्तकमा सि. नं. ३0४ देखि ४२७ सम्मको कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु भुलबस दोहोरो प्रकाशित भएकोले उक्त दोहोरिएका सि.नं. हरुको कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरु दोहोरो नभएको वेहोरा जानकारी गरिएको छ ।

८०/८१ 10/05/2023 - 10:51 PDF icon combinepdf (38).pdf

कोशी गाउँपालिका स्थानिय राजपत्र र बार्षिक गाउँ बिकाश योजना आर्थिक बर्ष २०७८ /०७९

७८/७९ 10/25/2021 - 13:42 PDF icon बार्षिक गाउँ विकाश योजना .pdf, PDF icon rajpatra 2078 (1).pdf

कोशी गाउँपालिका बार्षिक गाउँ बिकाश योजना आर्थिक बर्ष २०७७/०७८

७७/७८ 12/31/2020 - 12:29 PDF icon Koshi book all page with cover.pdf, PDF icon Arthik Ain 2077, koshi gaupalika.pdf, PDF icon Biniyojan Ain 2077, koshi gaupalika.pdf

आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीर्षक : कोशी गाउँपालिकावडा नं.८

७७/७८ 12/31/2020 - 12:18 PDF icon 6.11 वडा न ८.pdf

आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीर्षक : कोशी गाउँपालिकावडा नं.७

७७/७८ 12/31/2020 - 12:16 PDF icon 6.10 वडा न ७.pdf

आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीर्षक : कोशी गाउँपालिकावडा नं.६

७७/७८ 12/31/2020 - 12:15 PDF icon 6.9 वडा न ६.pdf

आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीर्षक : कोशी गाउँपालिकावडा नं.५

७७/७८ 12/31/2020 - 12:14 PDF icon 6.8 वडा न ५.pdf

आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीर्षक : कोशी गाउँपालिकावडा नं.४

७७/७८ 12/31/2020 - 12:13 PDF icon 6.7 वडा न ४.pdf

आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीर्षक : कोशी गाउँपालिकावडा नं.३

७७/७८ 12/31/2020 - 12:11 PDF icon 6.6 वडा न ३.pdf

आ.व. : २०७७/७८ बजेट उपशीर्षक : कोशी गाउँपालिकावडा नं.२

७७/७८ 12/31/2020 - 12:10 PDF icon 6.5 वडा न २.pdf

Pages